Nedovolme, aby se Bůh stal jen příjemným pocitem

29.8.2023

Nechme se vést
k velmi praktické
a otevřené víře.

Svatý Augustin – člověk i pro naši dobu

Jedna slavná věta svatého Augustina shrnuje hlubokou touhu, kterou všichni prožíváme: „Stvořil jsi nás pro sebe a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě“ (Vyznání I,1).  Co tato věta opravdu ve své původní podobě říká? To, že jsme byli stvořeni, abychom „kráčeli cestou k Bohu“, a nikdy nemůžeme zažít pravý pokoj, dokud nebude tato cesta dokončena a my nedojdeme do cíle.

Největším osobním objevem, který Augustin udělal v mládí během svého odloučení od církve a zároveň neúnavného hledání pravdy, se stalo poznání, že Bůh od něj nebyl nikdy daleko. Zjistil, že ve skutečnosti mu byl Bůh blíž než on sám sobě: „Tys ale byl hlouběji, než co je ve mně nejhlubší, a výš, než co je ve mně nejvyšší (Vyznání III,6). Augustin bloudil daleko a hledal Boha, aniž by tento intimní rozměr vnímal. Když si to ale opravdu uvědomil, Bůh se dotkl Augustinova srdce i všech jeho smyslů, jak to Bůh často dělá také s námi. Augustin shrnuje svou zkušenost těmito silnými slovy:

Volal jsi a křičel a prolomils mou hluchotu;
leskl ses a zářil a zahnals mou slepotu;
vydával jsi vůni a já se nadechl a vzdychám po tobě;
okusil jsem tě a hladovím a žízním po tobě;
dotkl ses mě a vzplanul jsem po tvém pokoji (Vyznání X, 27).

 

Augustin nás vybízí, abychom si více uvědomovali velký dar, který v sobě nosíme: Boží přítomnost. Ale také na nás naléhá, abychom s tímto darem něco udělali. Nedovolte, aby to byl jen příjemný pocit, říká. Spíše se nechte vést k velmi praktické a otevřené víře. To bylo i jedno z Augustinových oblíbených témat: snažil se přimět svůj lid k vědomí, že chudí, utlačovaní a potřební jsou samotným Kristem, který zde stále trpí na zemi.

Biskup Augustin často připomínal svému lidu, že Písmo nám uložilo dvojí přikázání lásky: k Bohu a k bližnímu. Láska k Bohu, říká, je jistě tím větším z těchto dvou přikázání. Ale jedním dechem dodává, že chcete-li opravdu milovat Boha, musíte začít láskou ke svému bližnímu. Není žádný jiný způsob, jak můžete dokázat svou lásku k Bohu, než ten, že velmi praktickým způsobem projevíte svou lásku k lidem kolem sebe. Je dost snadné vyznávat lásku k Bohu nebo jiné osobě. Úplně jiný příběh nastává, když máme prokázat tuto lásku praktickým a konkrétním způsobem.

 

Převzato z knihy Theodor Tack, Svatý Augustin – člověk pro naši dobu

Náhled

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému