Teologické směry 20. století

3.2.2011

Teologické směry 20. stoletíDvacáté století poznamenal bouřlivý rozvoj teologického myšlení. V jeho středu se nachází otázka po Bohu, po člověku a jejich vzájemném vztahu. Objevují se nové metody a interpretační přístupy. Zdůrazňuje se antropologický přístup a kategorie dějin. Stále více se připomíná politický rozměr evangelia. I když se mnozí domnívají, že navrch má definitivně sekularizace, teologie přesto proniká do soudobé společnosti, kultury i myšlení lidí.

Kniha Rosina Gibelliniho je první syntézou, která čtenáře do hloubky seznamuje s hlavními teologickými proudy 20. století, a to od jeho počátku až po pád totalitních režimů ve střední a východní Evropě. To je důležité především pro naše čtenáře, kteří teologický vývoj v téměř dvou třetinách 20. století nemohli plnohodnotně sledovat. Současný dialog teologie s přírodními vědami a vyrovnávání se s různými společenskými hnutími a filozofickými impulsy tkví přitom svými kořeny právě v tomto dění.

Teologické směry 20. století zaujmou i čtenáře, jejichž hlavní zájem leží mimo teologii. Autor předkládá nejen vytříbené teologické analýzy, ale zabývá se i společenským a politickým kontextem, ideovými a ideologickými konflikty, sporem o modernizaci v rámci křesťanství, stejně jako tím, jakou řečí teologie promlouvá k současníkům. Dozvídáme se tu nejdůležitější události ze života a působení hlavních aktérů dějin teologie 20. století jak z katolické, tak protestantské strany. Součástí knihy je jmenný rejstřík.

Rosino Gibellini je historik teologie a ředitel nakladatelství Queriniana v Brescii. Napsal řadu článků a monografií o významných autorech a tématech teologie 20. století (P. Teilhard de Chardin, J. Moltmann, W. Pannenberg, teologie osvobození a další).

Z obsahu:

Předmluva

I. Dialektická teologie
1. Od liberální teologie k dialektické teologii
2. Karl Barth: „List Římanům“ (1919–1922)
3. Mezi věky
4. Teologie slova Karl Barth: „Církevní dogmatika“ (1932–1967)

II. Existenciální teologie
1. Debata o demytologizaci (1941–1952)
2. Rudolf Bultmann: „Věřit a chápat“ (1933–1965)
3. Nové bádání o historickém Ježíšovi (1953–1964)

III. Hermeneutická teologie
1. Hermeneutika od Schleiermachera po Gadamera
2. Ernst Fuchs: Hermeneutika jako nauka řeči víry
3. Gerhard Ebeling: Hermeneutika jako nauka o Božím slově

IV. Teologie kultury
1. Na hraniční linii
2. Mezi náboženství a kulturou
3. Paul Tillich: „Systematická teologie“ (1951–1963)
4. Kristus a kultura

V. Teologie a moderní doba
1. Dietrich Bonhoeffer: teolog, křesťan, současný člověk
2. Etika odpovědnosti
3. Nenáboženské křesťanství ve světě, který se stal dospělým

VI. Teologie sekularizace
1. Friedrich Gogarten: sekularizace jako téma pro teologii
2. Teologická diskuse o sekularizaci

VII. Cesta katolické teologie od sporu o modernismus k antropologickému obratu
1. Alfred Loisy a spor o modernismus
2. Maurice Blondel: apologetika metody imanence
3. „Nouvelle théologie“
4. Protagonisté teologické obnovy ve Francii
     4.1 Pierre Teilhard de Chardin: teologie a věda
     4.2 Henri de Lubac: teologie a katolicita
     4.3 Jean Daniélou: teologie a dějiny
     4.4 Marie-Dominique Chenu: teologie znamení času
     4.5 Yves Congar: od ekleziologie k ekumenismu
5. Kérygmatická teologie
6. Romano Guardini: teologie a literatura
7. Karl Rahner: transcendentální teologie
8. Hans Urs von Balthasar: trinitární teologie

VIII. Teologie dějin
1. Oscar Cullmann: teologie dějin
2. Katolická diskuse o dějinách teologie
3. Wolfhart Pannenberg: teologie jako dějiny

IX. Teologie naděje
1. Znovuobjevení eschatologie
2. Eschatologická teologie jako teologie naděje
3. Teologie naděje a filozofie naděje
4. Od teologie naděje k teologii kříže
5. Křesťanství a mesianismus

X. Politická teologie
1. Počátky politické teologie
2. Diskuse o programu „politické teologie“
3. Kategorie politické teologie

XI. Teologie a zkušenost
1. Edward Schillebeeckx: Teologie jako porozumění křesťanské zkušenosti
2. Hermeneutika zkušenosti a praxe
3. Christologie hranice: lidská zkušenost a víra v Ježíše Krista

XII. Teologie osvobození
1. Teologie opačné strany dějin
2. Teologie a praxe
3. Teologie osvobození a evropská teologie
4. Christologie následování a bojovná ekleziologie
5. Diskuse o teologii osvobození

XIII. Černá teologie
1. Prameny černé teologie
2. Barva Boha
3. Vývoj černé teologie

XIV. Feministická teologie
1. Počátky křesťanského feminismu
2. Od teologie ženy k feministické teologii
3. Perspektivy a proudy feministické teologie
4. Za nesexistický výklad Bible
5. Rozšířit úhel pohledu: historicko-teologické bádání o ženách
6. Za Bohem Otcem? Otázky systematické teologie

XV. Teologie Třetího světa
1. Průlom Třetího světa – výzva pro teologii
2. Africká teologie
3. Asijská teologie

XVI. Ekumenická teologie
1. Ekumenický obrat
2. Hans Küng: od ekumenické teologie k teologii náboženství
3. Teologie náboženství

Místo závěru: čtyři teologická hnutí
Poznámky
Bibliografie
Jmenný rejstřík
 

kniha: Teologické směry 20. století
autor: Rosino Gibellini
vydalo: Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-101288-

Sekce: tituly KNA   |   Tisk   |   Poslat článek známému