Příspěvek kard. Stanisława Ryłka na prezentaci YOUCAT

19.4.2011

V tradici Světových dní mládeže (SDM) – a můžeme již hovořit o tradici, protože uplynulo už více než 25 let od roku 1985, kdy ctihodný Boží služebník Jan Pavel II. je svou prorockou intuicí založil – představuje Youcat novinku, dar a cenný příspěvek. Nepochybně to bude překvapení pro tisíce mladých, kteří se letos v srpnu shromáždí v Madridu, když v batozích rozdávaných organizátory najdou výtisk tohoto „Katechismu pro mladé“ přeložený do 6 „oficiálních“ jazyků SDM (překlady jsou ve fázi zpracování). Rozdá se asi 700 tisíc výtisků! Je to dar Svatého otce Benedikta XVI. mladým účastníkům SDM. Ve své předmluvě se papež obrací osobně na každého z nich a Youcat označuje jako „mimořádnou knihu … svým obsahem i způsobem jeho vzniku.“

Youcat je v dokonalém souladu s tématem SDM „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry“ (srov. Kol 2, 7). Častokrát se připomínalo, že Světové dny mládeže nejsou ničím jiným než událostí, při níž jsou mladí zváni na setkání s Kristem, k jeho následování, k naslouchání jeho učení, k tomu, aby vstoupili do společenství s ním a stále více se stávali živými údy jeho Těla, jímž je církev. To jsou ve zkratce cíle SDM. Prostřednictvím těchto událostí chtěl Jan Pavel II. a nyní i Benedikt XVI. pomoci mladým, aby znovu objevovali pravdu, krásu a radost z toho, že jsou křesťany v našem světě. U základu SDM stojí přesvědčení, že v životě každého člověka představuje mladost dramatický, ale zároveň i vzrušující přechod. Je to životní období, kdy se rozum ptá po „smyslu“, kdy se v životě hledají velké ideály a odpovědi na mnoho otázek, které může k plné spokojenosti dát jen Kristus.

Benedikt XVI. často připomíná, že prožíváme naplno problém „naléhavosti výchovy“. Podléháme riziku, že událost SDM vyburcuje ducha mladých, rozehřeje jejich srdce, vzbudí u nich silné emoce a velké nadšení, ale oni se potom navrátí ke starým zvyklostem, při nichž se často zdá, že se neděje nic pěkného a důležitého, a znovu přichází nezbytná šeď každodennosti… Nestačí tedy mladé nechat „snít“, ale je třeba jim pomáhat, aby rostli s kořeny dobře zapuštěnými v půdě církevní tradice. Je třeba také připomínat, že dnes více než kdykoli jindy je víra vystavena riziku subjektivismu a relativismu. Kolik našich současníků si „mixuje“ různé víry, svévolně si je vybírá a zase zavrhuje a omezuje víru na pouhé názory! Skutečná výchova mladých k víře musí tedy začít tím, že jejich svobodě je předložen Kristus. On je pevnou skálou, na níž mohou stavět svůj život! Mladí musí objevit, že jsou dětmi a zároveň tvůrčími protagonisty tradice, která se k nim dostává prostřednictvím dvoutisíciletého řetězce svědků víry.

V této perspektivě představuje Youcat velký dar a cenný příspěvek s cílem upevnit víru mladých a posílit její věrnost církevní nauce i rozhodnost při sdílení s ostatními důvodů jejich naděje. Z toho vychází upřímná výzva Benedikta XVI. v předmluvě k Youcat: „Studujte katechismus!...“. „Zůstávejte … v dialogu se svou vírou!“. „Musíte vědět, v co věříte; musíte svou víru znát…“. Bylo by velkou chybou myslet si, že Youcat má mladým nahradit „Katechismus katolické církve“ nebo jeho „Kompendium“. Znamenalo by to nedostatek důvěry k nim a podceňování jejich inteligence. Youcat tlumočí obsah „Katechismu katolické církve“ důsledným a věrným způsobem a vyjadřuje ho jazykem mladých. Nepřehlíží „Katechismus“, ale je úvodem do něj; je určitým otevřením cesty ke „Katechismu“ a k jeho „Kompendiu“. Jeho cílem je vést mladé k hlubšímu poznávání jejich víry. Vychovávat mladé, aby usilovně studovali Youcat, znamená zásadní pomoc pro to, aby pochopili, že víra není žádná subjektivní duchovní inspirace, ani prostý náboženský cit nebo ideologie, ale metoda poznávání pravdy, setkání s událostí a s živou Osobou, která se jmenuje Ježíš Kristus (srov. Deus caritas est, č. 1). Nesmíme zapomínat na téma, které Svatý otec zvolil pro následující Světový den mládeže: „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry“ (srov. Kol 2, 7). Jsem si jistý, že Youcat bude důležitou pomocí pro osobní úvahu mladých o těchto naléhavých slovech svatého Pavla. Apoštol národů Kolosanům dále píše: „… utvrzeni ve víře, jak jste v ní byli vyučeni, a nepřestávejte Bohu děkovat. Dejte si pozor, aby vás nikdo nezotročil (tak zvanou) filosofií – je to jen klam a mam. Jsou to samé nauky lidské, (které se opírají) o prvopočátky světa, ne o Krista“ (Kol 2, 7-8). To jsou slova překvapivě aktuální.! V tomto smyslu je Youcat prozřetelnostním nástrojem pro evangelizaci dnešních mladých generací.

Blahopřeji proto autorům a iniciátorům Youcat, který určitě bude mít obrovský dopad na mladé všech kontinentů!

A především mimořádný dík patří Svatému otci Benediktu XVI. za tento cenný dar, který nabízí mladým účastníkům SDM v Madridu 2011!
 

Sekce: texty   |   Tisk   |   Poslat článek známému