Velikonoční inspirace z Karmelitánského nakladatelství


Na této stránce Vám nabízíme zajímavé tématické texty, týkající se Velikonoc. Tato stránka je součástí obsáhlého a pestrého velikonočního rozcestníku www.vira.cz/velikonoce, který spojuje několik webů s velikonoční tématikou.

Karmelitánské nakladatelství Vám přeje požehnané a radostné Velikonoce.


Co jsou Velikonoce?
Zajímavé informace z on-line encyklopedie www.iEncyklopedie.cz


Výpis dalších hesel týkajících se Velikonoc


 Velikonoční zamyšlení svatého otce Benedikta XVI.


Květná neděle

V minulosti existovalo období, a není dosud zcela překonáno, v němž bylo křesťanství odmítáno právě kvůli kříži. Kříž mluví o oběti, říkalo se, kříž je znakem popření života. My však chceme opak: celý život, bez omezování a bez odříkání. Celý text... 

Zelený čtvrtek

Aby slavení Velikonoc přineslo užitek, vyzývá v těchto dnech církev věřící k přijetí svátosti smíření, která je pro každého z nás jistým druhem smrti a vzkříšení. Celý text...

Velký pátek

Velký pátek je dnem, který nám připomíná utrpení, ukřižování a smrt Ježíše Krista. Celý text...

Velikonoce

Po dnech svatopostních znovu zazněl o slavnostní velikonoční noci zpěv „aleluja“, všeobecně známé hebrejské slovo, které znamená „chvalte Pána“. V době velikonoční se šíří toto pozvání ke chvále od úst k ústům, od srdce k srdci. Hlaholí na základě zcela nové události: Kristovy smrti a zmrtvýchvstání. Celý text...

 

                    
               Křížová cesta                   Hledět na                        Boží světlo                       Věřit, doufat
                 v Koloseu                   probodeného                    v naší době                          milovat


 Zajímavé postavy Velikonočního příběhu


Marie Magdaléna

 Je zvláštní příběh oné Marie, Ježíšovy učednice, která pocházela z Magdaly, vesnice rybářů u Tiberiadského jezera, obchodního centra s rybami nazývaného řecky Tarichea, tedy „slaneček“. Její osoba byla hodnocena mnohokrát a protikladně. My vyjdeme ze situace jednoho jarního jitra, jehož atmosféru vyvolává úryvek z evangelia podle Jana, jehož část nám předkládá velikonoční liturgie (20,1–18). Marie v něm stojí před hrobem, do něhož bylo před několika hodinami uloženo Ježíšovo mrtvé tělo. Paradoxní je, že si splete Ježíše, který vstal k novému životu a stojí před ní, se zahradníkem. Celý text...

Apoštol Tomáš

Apoštol Tomáš, aramejsky Toma, v řečtině spojován s přízviskem Didymos, to je „dvojče“, jenž se stal slavným právě díky příběhu o své nevíře vůči vzkříšenému Kristu, kterou vypravuje právě evangelium podle Jana (20,19–31). Jeho proslulost byla taková, že mu byla připsána série apokryfních spisů, mezi nimiž je kromě Skutků Tomášových (3. stol.) také zvláštní evangelium. Je napsané v koptštině, bylo objeveno v roce 1945 v Egyptě a obsahuje 114 Ježíšových vět, z nichž některé najdeme i v kanonických evangeliích a jiné jsou pravděpodobně historické, tedy sahající až k Ježíšovi. Celý text...

"Lotr"

Nemá vlastní jméno, přesto jeho tvář patří v dějinách křesťanského umění k nejzobrazovanějším. Tradice mu přiřkla označení, které se stalo téměř jeho druhým jménem: „lotr po pravici“. Ve skutečnosti jej řecký originál evangelia podle Lukáše připomíná v úryvku, který se čte o slavnosti Krista Krále (23,35–43), stejně jako jeho kolegu, ukřižovaného spolu s Ježíšem, výrazem kakúrgos – „zločinec“, kterým se zřejmě běžně označovali protiřímští revolucionáři. Tím se vysvětluje, proč byl odsouzen k ukřižování, způsobu popravy určeném pro otroky a vzbouřence. Celý text...

 

                   
                     Svatí                                   Svatí                            Boží slovo                     Liturgické 
             na každý den I.                na každý den II.                na každý den                  meditace
 


 Květná neděle


Neděle, která bezprostředně předchází - velikonocím. Oslavuje Kristův triumfální vjezd do Jeruzaléma několik dnů před jeho umučením (Jan 12,12-13). Slavení Květné neděle je doloženo již od 7. stol. V - liturgii svátku jsou význačné tři momenty: požehnání ratolestí, jež se odehrává mimo - chrám, s průvodem celého společenství, čtení - pašijí, slavnost - mše svaté. Na tuto neděli se za Jana Pavla II. začal slavit Světový den mládeže.

 

Bylo jasné, chladné, svěží ráno...

...jarní slunce se třpytilo na oroseném listí a obloha nad bílým mramorem chrámových věží měla barvu modrého porcelánu. Byl to den, který omamoval smysly svou krásou a silnice do Betánie byla brzy přeplněna rodinami, jež se většinou více nebo méně odklonily od chrámu. Někteří z galilejských poutníků se připojili ke svým judským bratřím a mnozí začali sekat palmové větve a prostírat je na cestu, po níž mely kráčet nohy Pomazaného. Celý text...

 

Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání

Ježíš vjíždí do svého města Jeruzaléma. To není minulost, to je přítomnost. Prostřednictvím své církve vjíždí na dnešní Květnou neděli do všech měst a obcí světa. Typickým směrem pohybu církve není „odcházet“, nýbrž „vcházet“. „Jděte do celého světa,“ říká Pán, nikoli: „Odejděte z celého světa ven.“ Proto pro nás neexistuje církev za kolonialismu, za kapitalismu, za socialismu, žádná církev zdola, zleva nebo zprava. To vše by v různých „ismech“ a směrech univerzální církev nekatolicky ohraničovalo, diferencovalo, separovalo a relativizovalo. Jelikož církev dnes jde, stejně jako Kristus, ke všem lidem a do celého světa, je církví Páně, církví Boží a církví světa. Celý text...

Bůh od člověka neupustí

Existují lidé, kteří sní o městě bez Boha. Květnou nedělí by musel takový sen být dosněn. Bůh vjíždí ve svém Synu Ježíši Kristu do města Jeruzaléma, a to navždy. Každé město je městem Jeruzalémem, místem Boží přítomnosti. Je totiž Boží radostí přebývat s lidmi. V zásadě ode dneška není žádných bezbožníků; neboť ode dneška je Bůh v Kristu stále na cestě do Jeruzaléma. Každý člověk je „Jeruzalém“, místo Boží přítomnosti. K bezbožnosti je vždy zapotřebí dvou. Boha a člověka. Celý text...

 


Ze smrti do života Zelený čtvrtek


Čtvrtek - svatého týdne. Dopoledne slouží - biskup mši s kněžími své - diecéze, při které se světí oleje (olej křtěnců, křižmo a olej nemocných) a přítomní - kněží při ní obnovují své kněžské závazky. Večerní mše na památku - večeře Páně již otevírá - velikonoční triduum, protože podle starého židovského i pozdějšího křesťanského liturgického chápání patří již k následujícímu dni. Mše připomíná Ježíšovu - poslední večeři s učedníky a ustanovení - eucharistie, - svátosti kněžství a také prvenství lásky, vyjádřené zřetelně v gestu umývání nohou. Po mši se eucharistie přenese do boční lodi, do tzv. - Getsemanské zahrady, kde probíhá do půlnoci - adorace. Z hlavního oltáře se odstraní pokrývky, na znamení opuštěnosti, se kterou Ježíš snášel utrpení.

 

Deset hodin večer

Ježíš se podíval kolem stolu na jedenáct apoštolů, kteří mu zbyli. Jedli s chutí těch, kdo znají, co je hlad. Naslouchal jejich hovoru, zkoumal jejich myšlenky a znovu se přesvědčoval o tom, co už věděl – že jsou to dobří lidé. Byl zarmoucen, protože s nimi prožíval poslední chvíle a měl jim ještě tolik co říci. Celý text...

 

Láska až do krajnosti

„A protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil jim lásku až do krajnosti“ (Jan 13,1). To se ukazuje obzvlášť navečer na Zelený čtvrtek, kdy se při ustanovení eucharistie vtělil Kristus do podoby, v níž se mohl vzdát sám sebe a darovat se. V chlebě ho lze rozlámat a rozdílet lidem, ve víně ho lze rozlévat a pít. Takto sebe zanechal tělesně církvi a v této pokorné podobě zůstává s námi po všechny dny až do konce světa (srov. Mt 28,20). Dnešní večer zřetelně ukazuje, že se nám Ježíš zanechal trojím způsobem. Celý text...

Umývání nohou – Kristova služba smíření

Protestovat proti mytí nohou – to vlastně existuje asi jen u dětí. U dospělých lidí se „strach z vody“ objevuje zřídka. Dnes se v evangeliu setkáme s protestem vůči mytí u dospělého, a k tomu ještě prvního muže církve, od Petra: „Nohy mi umývat nebudeš! Nikdy!“ (Jan 13,8a). Petr odmítá službu Mistra, a tím odmítá jeho samotného. Ježíš mu to výslovně říká: „Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl“ (Jan 13,8b). Na to reaguje Petr tím, že – jako často v takových případech – říká Ježíši přemrštěně: „Pane, tak mi umyj nejen nohy, ale i ruce a hlavu!“ (Jan 13,9). Celý text...

 


On jde před vámi


Velký pátek


 Ukřižování

Efraimskou branou proudili do města noví poutníci. Jezdec s koněm vjel do obrovských vrat a přikázal jim, aby ustoupili stranou. Protestovali. Většina z nich přišla z daleka – byla to křižovatka silnic do Joppe a Samaří – a vadilo jim další zdržení, protože putovali celou noc, aby mohli vstoupit do Svatého města před sobotou. Kromě toho to byla pro ně radostná cesta; protivilo se jim, když viděli, jak Římané vyvádějí Židy na popravu. Celý text...

 

Mlčenlivý výkřik

Kdybychom mohli slyšet mlčenlivý výkřik, který stoupá z celého lidstva, uslyšeli bychom strašlivý řev: „Nechci zemřít!“ Celý text...

Nemiloval nás jenom žertem: rozjímání o utrpení

„Neboť jestliže jsme s ním srostli tak, že jsme mu podobní v jeho smrti, budeme mu tak podobní i v jeho zmrtvýchvstání“ (Řím 6,5). Jaká smrt je „podobná“ té Kristově, kterou nám svatý Pavel v tomto textu předkládá? Nejde o vnější smrt těla spojenou s tak mimořádnými okolnostmi: bičování, korunování trním a ukřižování. Jedná se o vnitřní smrt, o smrt srdce! Ta první zmiňovaná může nastat pouze jedenkrát v životě; ta druhá se ale může uskutečňovat každý den. Celý text...

Jak se modlit křížovou cestu?

Křížovou cestu jsou křesťané zvyklí se modlit především v pátek a v době postní, protože si skrze ni připomínají Ježíšovo utrpení a smrt za nás a pro nás. Většinou se křížovou cestu modlíme společně. Celý text...

Jaký má vlastně smysl modlit se křížovou cestu?

Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem k Otci přislíbil Pán Ježíš svým učedníkům: „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28,20). Tím ale řekl totéž i všem generacím věřících, vždyť on žije a je „stejný včera i dnes i navěky“ (Žid 13,8). Každý z věřících v Krista na sobě může zakoušet jeho věrnost tomuto zaslíbení; stačí, že se mu s vírou otevře a spolehne se na něj. Celý text...

Jestli trpíš,...

jestli jsi v průšvihu, jestli se ti nic nedaří, jestli tě tvoje láska opustila, jestli tě tvůj nejlepší přítel zradil, jestli jsi nemocný, jestli jsi postižený, jestli jsi osamělý, jestli… tak si spolu projděme Křížovou cestu. Celý text...

Ježíš přijímá kříž

Představte si ten těžký kříž, který nese. Předtím byl bit. Dlouho mu tekla krev. Na jeho hlavu byly naraženy zvlášť dlouhé trny z Východu. Je vyčerpaný a musí si sám nést nástroj svého umučení. Celý text...

Kristus je v tobě, nesmíš ztratit ani minutu...

Tvůj život nemůže být tedy ničím jiným než darem. Tvůj život především. Celý text...

Slovo o kříži

V křesťanství je a bude událost kříže, popř. jeho různé zobrazování a znamení, „pohoršením a bláznovstvím“. Křesťan bude vždy v pokušení „vyprázdnit kříž“, jak to svatý Pavel odhaluje v prvním listu Korinťanům, podobně jako na nekřesťana kříž a jeho logika odjakživa působí nelidsky nebo jako zavádějící pokus o vyložení utrpení. Dnes se naše doba zvláště v západní civilizaci vyznačuje hmotným blahobytem, přemíra bohatství a statků, dále hledáním potěšení a zábavy nízké kvality, přesvědčením, že vše, co je technicky proveditelné a ekonomicky dosažitelné, je vlastně dovolené a žádoucí. Dennodenně tak zjišťujeme, že odstraněním kříže, které někdy bije do očí, ale jindy je zcela nenápadné, ztrácí celé křesťanství svůj základ, a proto je často nevýrazné, vybledlé a zamlžené. Celý text...

  

 Bílá sobota


Druhý den tak zvaného velikonočního - tridua (třídenní). Církev prodlévá u hrobu Pána, rozjímá nad jeho utrpením a smrtí a po celý den nekoná žádné liturgické obřady. Po západu slunce (tj. v sobotu večer) začíná velikonoční bdění ( - vigilie), a tím začíná slavnost Kristova - vzkříšení

 

Od jesliček k hrobce

Fyzicky jste se narodili v den svých narozenin a duchovně při křtu, ale co se děje od té doby? Nevolá vás Kristus dnes k tomu, abyste ve svém životě někam pokročili? Představte si svůj pokoj. Každé ráno ještě předtím, než vstanete, je tady rozhodnutí, které je třeba udělat. Komu patřím dnes? Ti, kdo Krista následují, se pro něj rozhodují každý den. Vědí, že dokáže proměnit i tu nejtemnější temnotu ve světlo a život. Celý text...

Široké obzory

Perspektiva je zajímavé slovo. Pochází z latinského per- (skrze) a -spicere (dívat se). Takže mít perspektivu doslova znamená být schopný prohlédnout situaci. Znamená to, že jste schopni povznést se nad svá předem připravená vysvětlení dost vysoko, abyste viděli věci v širším kontextu a zahlédli svět, který existuje za vaším plotem. Celý text...

Pramen lásky

Na světě je hodně lidí, kteří se o Boha příliš nezajímají. Neexistuje však člověk, jenž by se nezajímal o lásku. Tento zájem bývá občas obrácený naruby: hledáme ji tam, kde ji nelze nalézt. Přesto se tímto citem zabýváme ve všem, co děláme, nejvíce. Celý text...

Světlo v temnotách

Člověk je polem, v němž je ukrytý poklad (srov. Mt 13,44). Hluboko ve svém nitru chováme nesmírné bohatství – božský život. Je třeba prokopat mnoho vrstev, než se k němu dopracujeme. Celý text...
 


Hod Boží Velikonoční


Tajemství Kristova vzkříšení je ústředním tajemstvím křesťanství (srov. Kat. 638) a je základem celého novozákonního poselství: »Jestliže Kristus nevstal z mrtvých, je klamná naše zvěst a klamná je i naše víra« (1K 15,14). Předmětem poselství je událost historicky dosvědčená učedníky, kteří se skutečně setkali s Kristem vzkříšeným, ale zároveň tajemně nadpřirozeným, neboť jeho lidství vešlo do Boží slávy (srov. Kat. 639-647). V. Krista, »prvorozeného z těch, kdo vstali z mrtvých« (Kol 1,18) je počátkem a zárukou v. každého člověka. Projevuje se jako okamžité ospravedlnění po smrti a budoucí v. těla, v blaženém patření na Boha. Oslava Kristova v. či velikonočního tajemství je středem liturgie nejen při slavení - velikonoc, ale i při eucharistickém slavení neděle, která je dnem vzkříšeného Pána.

 

Vzkříšený pro naši naději

„Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine“ (1 Petr 1,3). Tato slova směřovala z úst svatého apoštola Petra k prvním křesťanům možná právě v okamžiku, kdy se shromáždili k oslavě velikonoční vigilie, aby si připomněli Kristovu smrt a vzkříšení a aby také mohli být pokřtěni připravující se katechumeni. Byla to nová slova, do té doby ve světě neslýchaná: být zrozeni k živé naději díky jediné události: vzkříšení nějakého člověka z mrtvých! Celý text...

Kámen, který brání životu (Mt 28,2)

Kámen, který uzavírá hrob, je symbolem blokád, jež nám brání žít. Mnozí znají pocit, že na nich leží kámen a nenechává je žít. Možná jde o balast minulosti, o nohá zranění a rány, které nám znemožňují vstát a jít svou cestou.I obavy nás mohou ochromovat.Někdy nás jako kámen na srdci tíží budoucí události: máme strach z nějakého rozhovoru, zkoušky, těžké operace. Někdy nás tíží jako kámen lidé: mají nad námi moc a v jejich blízkosti nemůžeme volně dýchat. Omezují nás. Blokují nás. Nechováme se tak, jací skutečně jsme. Celý text...

 

 

                                         
                     Vítězství Krista                    Postní a velikonoční           Meditace nad křížovou 
                                                                            zamyšlení                                   cestou


 Velikonoční příběh pro děti


Ježíš učil a kázal přibližně tři roky. Bylo jaro: doba každoročních velikonočních svátků. Ježíš řekl svým učedníkům, že půjde do Jeruzaléma a přidá se tam k zástupům poutníků. Celý text...

Zajímavé tituly pro děti s Velikonoční tématikou.

                                  

                                     

Dětské tituly také naleznete zde.


 www.kna.cz, www.ikarmel.cz