Knížka o které se hovoří: Husovská dilemata

4.7.2015

Knížka o které se hovoří: Husovská dilemataKdo byl mistr Jan Hus a kým je dnes pro nás? A jak interpretovat husitství? Studie známého katolického teologa Ctirad Václav Pospíšila zve k novému přemýšlení o jednom z nejdiskutovanějších fenoménů českých dějin.

– Pospíšil v podstatě naplňuje přání papeže Jana Pavla II., který ke studiu této problematiky české teology vyzýval. Ukazuje, že v centrálních otázkách víry zůstal Hus pravověrný – a po mém soudu odvíjí toto myšlení od učení o eucharistii. Tvůrčím způsobem navazuje na knihu benediktinského badatele Paula de Vooghta Kacířství Jana Husa (1960). Pokud vzbudí polemiku, je to jen dobře, protože nová diskuse nad Husem je v současné době více než žádoucí.

Prof. Jan B. Lášek, děkan Husitské teologické fakulty UK v Praze

 

Husovská dilemata zahrnují nejnovější podněty nejen z historické, ale i teologické a církevně politické oblasti. Autor nevychází z apriorně daného, zaujatého úhlu pohledu a uvědomuje si dilematičnost Husovy osobnosti, doby, nauky i ohlasů. Najdeme tu v rozumné míře i podněty pro současnou křesťanskou praxi. Přes obrovskou komplexnost je kniha tematicky a obsahově sevřená a přístupná širokému okruhu čtenářů.

Doc. Tomáš Machula, děkan TF JU v Českých Budějovicích

 

– Pospíšilova Husovská dilemata hledají nesnadnou cestu mezi husovskými mýty minulých ideologií a tristním nezájmem současné postideologické epochy. Stále aktuální, dodnes nedořešené téma stejně jako pozoruhodný entuziasmus, s nímž je kniha napsána, jsou neocenitelnými charismaty tohoto díla.

Doc. Jiří Vogel, teolog, Husitská teologická fakulta UK

  

Prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D. (* 1958), římskokatolický systematický teolog, vyučující na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci, Katolické teologické fakultě a Husitské teologické fakultě UK v Praze, je autorem mnoha úspěšných teologických monografií, např. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel (3. vyd. KNA 2010) a Jako v nebi, tak i na zemi: Náčrt trinitární teologie (2. vyd. KNA 2010), Ježíš Kristus – Pravda dějin (KNA 2009). 

 

 

Husovská dilemata

Ctirad Václav Pospíšil
Info a běžná cena: vázaná, 320 s., 390 Kč
Edice: Studium
Vydáno: 2015
Objednací číslo: 101927
Druh zboží: kniha
Koupit

 

Anotace knihy
Není tajemstvím, že již dlouhá desetiletí nevznikla monografie o Janu Husovi z pera katolického autora. Pokud bychom se zaměřili na specificky teologické vyhodnocení odkazu této postavy, je tato časová prodleva ještě delší. A právě tento dluh se kniha, kterou držíte v rukou, snaží šest století po jeho smrti začít splácet. 
Autor chce nejenom probouzet zájem o tuto vpravdě ožehavou tematiku a poskytovat solidní informace, ale také a především přivádět k hlubšímu zamyšlení nad zodpovědným postojem k Janu Husovi, jeho poselství, k utrakvistické tradici i k dlouhotrvajícím sporům o betlémského kazatele, které znepokojovaly naše předky od poloviny devatenáctého století až do konce století, které se před patnácti lety uzavřelo. Opírá se přitom o přínosy nejpřednějších současných i dřívějších českých historiků, aby na tomto základě dopěl k nástinu řešení těžkých dilemat, která jsou s postavou Jana Husa neoddělitelně spjata. V poslední, velmi obsáhlé kapitole se vyrovnává s otázkou Husova teologického myšlení, přednostně v oblasti eucharistické nauky. Konstatování, že Jan Hus byl v zásadě katolickým teologem, který se příliš neodchyloval od dobových myšlenkových schémat, odborníky nepřekvapí. Způsob autorovy argumentace je však nepochybně inovativní. Cosi obdobného ale podle autora platí i Jakoubkovi ze Stříbra a celé utrakvistické tradici, kterou by katolík neměl vnímat jako něco sobě výslovně cizího. Kniha je určena nikoli pouze katolíkům, ale také všem, kdo se zajímají o postoj věřících této církve k Janu Husovi a husitství. Jelikož teologie a filosofie tvoří nedílnou součást příběhu betlémského horlivce, mohli by zde najít nejednu inspiraci i odborníci z jiných oborů, kteří se touto tematikou zabývají. Lze oprávněně očekávat, že dílo vyvolá živou diskusi.
Hesla z obsahu: 1 JAN HUS – IDEÁL V POSTIDEOLOGICKÉ DOBĚ? 
2 ROZPLÉTÁNÍ GORDICKÝCH UZLŮ ANEB DRUHÝ ŽIVOT JANA HUSA 
2.1. Současný katolík a Jan Hus 
2.2. Základní typy Husova obrazu v našich dějinách
2.3. Jan Pavel II. a výsledky lateránského sympozia 1999 
Exkurs: Dilema jménem Jan Žižka 
3 DOBA MISTRA JANA HUSA – EPOCHA KRIZÍ, ROZPORŮ A TĚŽKÝCH DILEMAT 
4 JOHN VIKLEF – DILEMA NOMINALISMU A REALISMU 5 VIKLEF V ČECHÁCH NA PŘELOMU 14. A 15. STOLETÍ. DILEMA „VIKLEF FILOSOF A REFORMÁTOR“ – ORTODOXIE „SVATOSVATÉHO NÁRODA ČESKÉHO 
6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽIVOTĚ JANA HUSA 
7 HUSOVA NAUKA O EUCHARISTII A OTÁZKA JEHO PRAVOVĚRNOSTI V KONTEXTU JEHO PROCESU A NÁSLEDNÉHO UTRAKVISMU 
7.1. Stručný genetický výklad pravého významu transsubstanciačního modelu vyjadřování víry v tajemství Kristovy přítomnosti v eucharistii 
7.2. Milíč z Kroměříže a následný boj o časté svaté přijímání laiků ze strany takzvaných předchůdců Jana Husa 
7.3. Stanislav ze Znojma – specifická recepce Viklefa a konsubstancialismus 
7.4. Husova nauka o reálné přítomnosti Kristově v eucharistii a jeho kontroverzní eklesiologie 
7.5. Bohoslužba slova – Husovo karatelství 
7.6. Hus a wilsnacká událost 
7.7. Počátky podávání svátosti oltářní laikům pod obojí způsobou a postoj Jana Husa k této staronové praxi 
7.8. Konsubstancialismus Jakoubka ze Stříbra, obnovitele tradice laického kalicha 
7.9. Kostnický proces s Janem Husem a naše dilemata
Klíčová slova
husitství
Jan Hus
Dobrozdání
Husovská dilemata jsou kvalitním a velmi potřebným příspěvkem k diskuzi o českém mistru, který dlouhá staletí rozděloval společnost. Prof. Pospíšil je jako autor znalý problematiky a zasvěceně tančí v prostoru těžkých otázek, které kolem Husa vznikaly buď jako mýty nebo nepochopením jeho morální pře. 
Jsem rád, že se kniha ohlíží nejen do minulosti, ale zprostředkovává nám živý obraz Husova charismatu pro dnešek, tváří v tvář problémům současného světa.
Knihu doporučuji všem, Husovým zastáncům i odpůrcům, protože šestisté výročí Husova upálení je možností, jak překonat zaběhlá názorová klišé a pokusit se vnímat osobu Mistra Jana bez předsudků, jako věrného Kristova učedníka.[Juraj Jordán Dovala, biskup CČSH]
 
 
Nabídka podobných titulů:
podobné tituly
- tituly od tohoto autora: Pospíšil Ctirad Václav  
- tituly z této edice: Studium
- Tituly ke klíčovým slovům této knihy: husitství Jan Hus 

Sekce: tituly KNA   |   Tisk   |   Poslat článek známému