Modlitba za blízké zemřelé

27.10.2023

Modlitba za zemřelé rodiče
Bože, ty jsi nám přikázal ctít a milovat otce a matku;
vyslyš mé modlitby za mé zemřelé rodiče.
Odevzdávám je do tvé náruče
a odpouštím jim vše, čím se snad ze slabosti proti mně provinili.
Odplať jim za všechno dobré, co mě i druhým prokázali
a ve svém milosrdenství jim odpusť,
čím se provinili proti tobě a bližním.
Dej, abych je jednou mohl(a) znovu vidět
v radosti a jistotě, že už nikdy nebudeme od sebe odloučeni
a že všichni najdeme u tebe věčný domov.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Modlitba za zemřelého manžela (manželku)

Dobrý Otče, který jsi požehnal lásku manželů

skrze svátost manželství a přál sis,

aby se navzájem milovali láskou podobné té,

která spojuje Krista se svatou církví;

vyslyš prosím mé modlitby za mého manžela (mou manželku),

kterého (kterou) jsi mi ty sám dal

jako životního partnera (partnerku)

na cestě za tebou,

byl(a) pro mě znamením tvé lásky,

pomocí a útěchou v životních utrpeních;

nyní jsi ho(jí) povolal k sobě

a mě učíš vkládat všechnu mou naději a radost v tebe.

Prosím tě, přijmi mého manžela (mou manželku)

do své náruče, odevzdávám ti ho(ji)

a odpouštím mu(jí) vše, čím se snad ze slabosti proti mně provinil(a).

Obětuji ti vše dobré, co za svůj život vykonal(a)

a prosím tě za odpuštění všeho,

čím se provinil(a) a kde nedosáhl(a) té plnosti života,

ke které jsi ho(jí) povolal.

Obětuji ti za něho(ní) všechny nekonečné zásluhy

Ježíše Krista a jeho Matky a prosím tě,

aby ho(jí) co nejdříve vysvobodil z očistného utrpení.

A mě prosím pomož, abych žil(a) tak,

abych si zasloužil(a) žít s ním(ní)

po celou věčnost ve slávě tvého království lásky.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

Modlitba za zemřelé dítě

Přijmi, Pane, duši mého syna (dcery),

kterého (kterou) jsi povolal z tohoto svět k tobě,

aby očištěný(á) od svých hříchů

měla účast na věčné radosti v nehynoucím světle

a připojila se k tvým svatým ve slávě vzkříšení.

Ty ses slitoval nad chudou vdovou,

která truchlila nad smrtí svého jediného syna

a vrátil jsi jí ho živého.

Rozhodl se jít do Jairova domu

a povolal jsi k životu a uzdravil jeho dceru.

Věřím v tebe a vím,

že nás opět spojíš v Otcově domě,

kde jsi nám připravil místo.

Prosím tě, abys mi dal mnoho síly a vnitřního pokoje,

abych dokázal(a) pokojně přijmout toto dlouhé období,

odloučení od mého milovaného syna (dcery).

Nejsvětější Panno, bolestná Matko,

která jsi snášela u paty kříže tak nevýslovnou bolest,

že tě nazývají Královnou mučedníků,

prosím tě, abys poskyla podporu

mému ztrápenému duchu a dodala mi jistotu,

že se brzy zase znovu shledáme.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Modlitba za zemřelé příbuzné, přátele a známé

Ježíši, nejlaskavější Příteli,

který jsi svou náklonností k Lazarovi

a svou sympatií vůči Janovi

posvětil pouta pozemských přátelství,

aby směřovaly ke společnému posvěcení,

vyslyš prosby, které ti předkládám

za mé příbuzné, přátele a známé,

kteří trpí v očistci,

aby se očistili od každého hříchu a trestu.

Pro lásku, kterou měli k tobě

a pro vztah se mnou a pomoc, kterou mi poskytovali,

tě prosím, abys ve svém milosrdenství

vysvobodil mé přátele, příbuzné a známé;

dej, aby mé modlitby za ně byly účinné

a aby se tak co nejdříve zbavili bolestí.

Ježíši, vyslov prosím nad nimi ona slova,

která jsi pronesl u hrobu svého přítele:

„Lazare, vyjdi ven!“

Připusť je jako svatého Jana ke slastem,

které zakoušel při odpočinku na tvé hrudi.

Dej, aby tebou oslavení získali pro mě milost,

abych jim byl nablízku v nebi,

tak jako jsme si byli nablízku zde na zemi

díky přirozeným poutům a přátelství.

Amen.

Více naleznete v knížce: 

Náhled

Modlitby za umírající a zemřelé
Vojtěch Kodet

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému